Připravujeme pro vás nový eshop. Po dobu přípravy bude možno objednávky hradit pouze platebním převodem, děkujeme.

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podmínky pro přístup a nákup v České republice prostřednictvím stránek https://pepinky.cz

(dále jen „VOP“) obchodní společnosti Bezlepík s.r.o., IČ 02390515, se sídlem 5. května 719/9, Nový Jičín, PSČ 741 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57784 (dále jen „Bezlepík“) pro nákup výrobků, Sortiment a/nebo služeb na portále https://pepinky.cz/ (dále jen „Portál Pepinky“).

Poslední aktualizace: 2. 2. 2019

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Bezlepík (jiným názvem také „Dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup výrobků a Sortiment společnosti Bezlepík (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Bezlepík a kupujícím, který si prostřednictvím Portálu Pepinky a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Bezlepík výrobky, Sortiment a/nebo službu (dále jen „Sortiment“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Sortimentu kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Sortimentu na Portále Pepinky mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Bezlepík nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP. Pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Sortimentu, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Bezlepík je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém a slovenském jazyce. Smlouvu je možno uzavřít v českém nebo slovenském jazyce. Potom, co ji Zákazník s Bezlepíkem uzavře, zůstane uložená u společnosti Bezlepík a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Bezlepík může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Bezlepík informuje Zákazníky o změně VOP na Portále Pepinky, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Bezlepík je oprávněna prodej Sortimentu na Portále Pepinky kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Společnost Bezlepík na Portále Pepinky nabízí ke koupi Sortiment (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Sortiment jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých nebo v Eurech.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Bezlepík za podmínek uvedených v nabídce na Portále Pepinky zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portále Pepinky a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portále Pepinky.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portále Pepinky Sortiment, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Sortimentu.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Sortiment, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Sortiment doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Sortimentu (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Sortimentu v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Bezlepík kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Bezlepíkem a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Bezlepík neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Bezlepík je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Bezlepík Zákazníkovi předá Sortiment dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené a uvedené v dodací adrese. Sortiment je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Sortiment převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na dodací adrese Zákazníka uvedené v konkrétní objednávce a  která osobě, která Zákazníkovi Sortiment za společnost Bezlepík předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost unikátním identifikačním kódem objednávky.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Bezlepík vystavuje daňový doklad za zakoupený Sortiment. Při převzetí Sortimentu bude Zákazníkovi předán daňový doklad obsahující jednotlivé položky Sortimentu Objednávky a jejich cenu. Daňový doklad bude také ke stažení na profilu Zákazníka na Portále Pepinky.

Bezlepík je oprávněn prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Sortimentu, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Bezlepík oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Bezlepík není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Pepinky.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portále Pepinky takový Sortiment, u něhož je zákonnou podmínkou jeho zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Bezlepík, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • zaplacením ceny Sortimentu neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Sortimentu,
 • se před zahájením užívání Portálu Pepinky důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portále Pepinky. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Bezlepík, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Bezlepík za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednaný Sortiment nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné prostřednictvím Portálu Pepinky nejpozději do 13:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Objednávky. V den doručení může Zákazník změnit pouze s předchozím souhlasem společnosti Bezlepík pouze adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Sortiment odpraven Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Bezlepík požadovat a vymáhat Smluvní pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky ve výši 500 Kč. V případě požadavku zákazníka na opětovné doručení zákazník bere na vědomí, že společnost Bezlepík je mu oprávněna účtovat Smluvní poplatek za poskytnutí služby ve výši 149 Kč. Poplatek za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi při novém doručení nákupu doúčtován k původní objednávce, při zrušení nákupu bude naúčtován při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Bezlepík vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka, případně trvale odstoupit od smlouvy.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Sortimentu.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Sortimentu poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Sortiment).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Sortimentu)

Bezlepík prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Sortimentu kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Sortimentu a to i od jednotlivé položky Sortimentu.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Sortiment ihned osobě, která mu jej za společnost Bezlepík předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Bezlepík nebo prostřednictvím Portálu Pepinky a zaslat Sortiment na své náklady na adresu U Bezlepíka, 5. května 719/9, 741 01 Nový Jičín. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění, je k dispozici zde.

Pro vyloučení veškerých pochybností Bezlepík v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Sortimentu podléhající rychlé zkáze (např. čerstvé pečivo, zákusky, lahůdky, chlazená jídla, ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Sortimentu, který byl zákazníkem po dodání nenávratně smísen s jiným Sortimentem. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Sortiment, který byl dodán v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Sortiment úplný a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Sortimentu Zákazník odpovídá společnosti Bezlepík pouze za snížení hodnoty Sortimentu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Sortimentem jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Sortimentu nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Sortimentu (nebo od doložení, že Sortiment byl odeslán ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Sortimentu

Zákazníkovi se doporučuje předaný Sortiment z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Bezlepík, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Sortimentu nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Sortiment při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo je u Sortimentu jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Sortiment v záruční době u společnosti Bezlepík. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Bezlepík nebo v sídle podnikání společnosti Bezlepík nebo prostřednictvím Portálu Pepinky a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Bezlepík tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Sortimentu, nemusí být ze strany společnosti Bezlepík jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Sortimentu při jeho předání (např. při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Sortiment měl vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Bezlepík dále informuje Zákazníka, že u čerstvého sortimentu určeného ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Bezlepíka za vady může upravit reklamační řád Bezlepík.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na Portále Pepinky.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Sortimentu včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Bezlepík je povinen dodat Sortiment ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Sortiment v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Sortimentu není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně Bezlepík.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Sortimentu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Sortimentem jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Sortiment je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Sortimentu.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Sortimentu při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Bezlepík způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada od převzetí v průběhu doby minimální trvanlivosti či data spotřeby, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Sortimentu v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • Prodávaného Sortimentu, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost nebo doba spotřeby), po kterou lze věc použít,
 • Sortimentu vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Sortimentu objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Sortimentu;
 • Opotřebeného Sortimentu způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Sortimentu prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Sortimentu.

Záruční doba běží od dodání Sortimentu společností Bezlepík. Byl-li Sortimentu v případě kupní smlouvy podle smlouvy odeslán, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Sortimentu vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Bezlepík.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Bezlepík a vadný Sortimentu společnosti Bezlepík předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Bezlepík je povinen vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Bezlepík zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Bezlepík nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu sortimentu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Sortimentu, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Sortiment náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Sortimentu, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Sortimentu, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Sortiment řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Sortimentu odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Sortimentu bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Bezlepík nemůže dodat nový Sortiment bez vad, vyměnit jeho součást nebo Sortimentu opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Sortimentu a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

Cenu Sortimentu a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB (tzn. Kaucí),
 • bezhotovostně před doručením objednávky převodem na účet dodavatele Bezlepík,
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při přímém převzetí Sortimentu / Objednávky,
 • hotově kurýrovi při přímém převzetí Sortimentu / Objednávky;
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Pepinky

Ceny Sortimentu uvedené na Portále Pepinky jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Bezlepík prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Sortimentu přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Sortimentu.

Platba bezhotovostně platební kartou.

Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu kurýrem při úhradě přes mobilní platební terminál a/nebo v rámci příslušné internetové platební brány. Bezlepík není povinen Sortiment z Objednávky Zákazníkovi odeslat či předat před tím, než bude Kauce na cenu za Sortimentu Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Sortimentu se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil. Nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Sortimentu u Sortimentu objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Sortimentu se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Sortimentu v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Společnost Bezlepík proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Platba hotově kurýrovi při převzetí.

 Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Sortimentu, je cena splatná při předání Sortimentu z Objednávky. Cena Sortimentu se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Sortimentu.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí

Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Sortimentu, je cena splatná při předání Sortimentu z Objednávky. Cena Sortimentu se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Jakmile Uživatel uhradí Sortiment nabízené na Portále Pepinky, doručí společně s objednávkou Bezlepík Uživateli účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bezlepík vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Sortimentu uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Sortiment byl předán, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portále Pepinky.

Při Objednávce Sortimentu na váhu si Bezlepík vyhrazuje právo dodat Sortiment s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Sortimentu z Objednávky. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Sortimentu, u nějž je cena na Portále Pepinky jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Bezlepík požadovaný počet kusů Sortimentu. Cena Sortimentu bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

VI. Odpovědnost a záruky

Bezlepík nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Pepinky využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Bezlepík nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Pepinky způsobené přerušením přívodu el. energie.

Bezlepík nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu ¨Bezlepík. Bezlepík nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Pepinky ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Pepinky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Bezlepík neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Bezlepík, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP.

Dostupnost Sortimentu je vázána na vlastní výrobní kapacitu, kapacitu dodavatelů, skladové zásoby a Bezlepík dostupnost Sortimentu negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Bezlepík vyřídit, bude o tom Zákazník informován telefonicky na telefonním čísle resp. emailem na emailové adrese, kteréžto Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Bezlepík také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Pepinky (včetně fotografií propagovaného Sortimentu) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Pepinky výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Pepinky.

Přístup a užití Portálu Pepinky ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Pepinky způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Pepinky. Portál Pepinky je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Bezlepík, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Pepinky.

Zákazník užívá Portál Pepinky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Sortimentu na Portálu Pepinky jsou pouze ilustrativní.

Bezlepík neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Pepinky, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Pepinky ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Bezlepík si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Pepinky.

Bezlepík není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Bezlepík, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Bezlepík, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Bezlepík.

Bezlepík zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení,
e - mailová a fyzická adresa doručení Sortimentu, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Bezlepík, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Bezlepík o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Bezlepík, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portále Pepinky.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto VOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Bezlepík odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Bezlepíka. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

 • požádat Správce o vysvětlení; a
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Bezlepík povinna tuto informaci předat. Bezlepík má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Bezlepíka osob prezentujících na Portálu Pepinky svůj Sortiment a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Bezlepík na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Bezlepíka. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Odvolání souhlasu se nevztahuje na komunikaci, která nemá marketingový charakter (transakční e-maily, hodnocení nákupu apod.).

X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Pepinky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Bezlepík.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Bezlepík je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Bezlepík je oprávněn prodej Sortiment nebo služeb na Portálu Pepinky kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Bezlepík jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: pepinky@bezlepik.cz, telefonní číslo: 727 812 563. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na: info@bezlepik.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2019.


Nejprodávanější