Připravujeme pro vás nový eshop. Po dobu přípravy bude možno objednávky hradit pouze platebním převodem, děkujeme.

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podmienky pre prístup a nákup na Slovensku prostredníctvom stránok https://pepinky.cz

(Ďalej len "VOP") obchodnej spoločnosti Bezlepík s.r.o., IČO 02390515, so sídlom 5. května 719/9, Nový Jičín, PSČ 741 01, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 57784 (ďalej len "Bezlepík") pre nákup výrobkov, Sortiment a / alebo služieb na portáli https://pepinky.cz/ (ďalej len "Portál Pepinky").

Posledná aktualizácia: 28. 2. 2019

I. Úvodné ustanovenie

Tieto VOP spoločnosti Bezlepík (iným názvom aj "Dodávateľ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy na využitie služieb a / alebo nákup výrobkov a Sortiment spoločnosti Bezlepík (ďalej len "Zmluva") uzatvárané medzi spoločnosti Bezlepík a kupujúcim, ktorý si prostredníctvom Portálu Pepinky a / alebo prostredníctvom inej internetovej adresy a / alebo iné mobilné aplikácie, chce zakúpiť u spoločnosti Bezlepík výrobky, Sortiment a / alebo službu (ďalej len "Sortiment"). Tieto VOP sú určené pre nákup Sortimentu kupujúcim pre potreby priamej spotreby (ďalej len "Zákazník").

V aktuálnej ponuke Sortimentu na portáloch Pepinky môžu byť niektoré ustanovenia upravené odlišne od VOP, pričom, také odchylné dojednania majú prednosť pred týmito VOP.

Ak Bezlepík ponúka zákazníkom akúkoľvek akciu, ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky tejto akcie prednosť pred VOP. Ak by však akékoľvek dojednania z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, užije sa dojednania VOP namiesto dojednania z takejto akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a / alebo množstvom predaného Sortimentu, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Bezlepík je oprávnený takúto akciu kedykoľvek zrušiť.

Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku. Potom, čo ju Zákazník s Bezlepíkem uzavrie, zostane uložené v spoločnosti Bezlepík a nie je Zákazníkovi prístupná.

Spoločnosť Bezlepík môže znenie VOP jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Spoločnosť Bezlepík informuje Zákazníkov o zmene VOP na portáloch Pepinky, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP Zákazník mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Má sa za to, že Zákazník, ktorý uzatvára Zmluvu, s novým znením VOP súhlasí.

Spoločnosť Bezlepík je oprávnená predaj Sortimentu na portáloch Pepinky kedykoľvek ukončiť.

II. Uzavretie zmluvy

Spoločnosť Bezlepík na portáloch Pepinky ponúka ku kúpe Sortiment (vrátane jeho cien), ktoré Zákazník môže zakúpiť a nechať si ho doručiť. Ceny ponúkaného Sortiment sú vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v Eurách.

Možnosť uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou Bezlepík za podmienok uvedených v ponuke na portáloch Pepinky zostáva v platnosti po dobu uvedenú na portáloch Pepinky a za predpokladu naplnenia podmienok uvedených v tejto ponuke na portáloch Pepinky.

Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory i.) hradí Zákazník.

Postup vedúci k uzavretiu zmluvy. Pre uzavretie zmluvy v rámci nákupného procesu najprv zvolí Zákazník na portáloch Pepinky Sortiment, ktoré chce zakúpiť, a ďalej jeho požadované množstvo. Tento krok potvrdí stlačením tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Ak nezvolí Zákazník požadované množstvo, bude mu do Košíku pridaný vždy jeden kus alebo iná najmenšia ponúkaná jednotka príslušného Sortimentu.

Ako náhle Zákazník prevedie vyššie spomenutým postupom výber všetkého Sortiment, ktorá má v úmysle zakúpiť, v nákupnom procese pokračuje stlačením tlačidla "K objednávke".

V rámci rekapitulácie Objednávky Zákazník uvedie svoje kontaktné údaje a adresu, na ktorú mu má Sortiment byť doručený, prípadne aj ďalšie informácie potrebné pre odovzdanie objednaného Sortimentu (ďalej len "Objednávka"). Informáciu o aktuálnej minimálnej hodnote Sortimentu v objednávke (do tejto sa nezapočítava poplatok za dopravu) a cenník dopravného nájde zákazník na webových stránkach poskytovateľa služby.

Pred odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávku odošle Zákazník spoločnosti Bezlepík kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Zmluva medzi Bezlepíkem a Zákazníkom vzniká dokončením objednávky zo strany Zákazníka. Súčasne s vykonaním prvej objednávky prebieha registrácia zákazníka a zákazníkovi je založený užívateľský profil.

Bezlepík ihneď po uzatvorení zmluvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku dostal, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke.

Bezlepík je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Pokiaľ Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytočného odkladu, má sa za to, že je objednávka neplatná.

Bezlepík Zákazníkovi odovzdá Sortiment podľa Objednávky do jeho vlastných rúk, do rúk jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenca, prípadne na miesto oboma stranami dohodnuté a uvedené v dodacej adrese. Sortiment je Zákazník povinný prevziať, ak nevyužije možnosti odstúpenia od zmluvy. Za Zákazníka môže Sortiment prevziať vedľa Zákazníka alebo jeho zákonného zástupcu tiež fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa zdržiava v byte alebo iných priestoroch na dodacej adrese Zákazníka uvedenej v konkrétnej objednávke a ktorá osobe, ktorá Zákazníkovi Sortiment za spoločnosť Bezlepík odovzdáva, spôsobom uvedeným nižšie v týchto VOP, preukáže svoju totožnosť unikátnym identifikačným kódom objednávky.

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty spoločnosť Bezlepík vystavuje daňový doklad za zakúpený Sortiment. Pri prevzatí Sortimentu bude Zákazníkovi odovzdaný daňový doklad obsahujúci jednotlivé položky Sortimentu Objednávky a ich cenu. Daňový doklad bude tiež k stiahnutiu na profile Zákazníka na portáloch Pepinky.

Bezlepík je oprávnený preveriť vek Zákazníka v súvislosti s predajom určitého druhu Sortimentu, a to nahliadnutím do Zákazníkovho preukazu totožnosti. Ak nebude potrebný vek Zákazníka preukázaný, je Bezlepík oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať náhradu vynaložených nákladov v súvislosti s Objednávkou.

Zákazník berie na vedomie, že Bezlepík nie je povinný uzavrieť Zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu a / alebo podmienky použitia Portálu Pepinky.

Zákazník voči Dodávateľovi deklaruje a zaručuje, že:

 • je plne svojprávny, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom,
 • ak je mu menej ako 18 rokov, nebude objednávať na portáloch Pepinky taký Sortiment, u ktorého je zákonnou podmienkou jeho zakúpenia a / alebo požívanie minimálny vek 18 rokov,
 • všetky údaje, ktoré poskytuje spoločnosti Bezlepík, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
 • zaplatením ceny Sortimentu neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné zdroje využité na zaplatenie Sortimentu,
 • sa pred začatím užívania Portálu Pepinky dôkladne oboznámil s týmito VOP, že im celkom rozumie a súhlasí s nimi.

III. Zmena a zrušenie Objednávky

Objednávka je pre Zákazníka záväzná od chvíle jej dokončenia na portáloch Pepinky. Jej zmena je možná len zo strany spoločnosti Bezlepík, a to aj v prípadoch uvedených v týchto VOP, alebo ak na to poverený zamestnanec spoločnosti Bezlepík týmto cieľom telefonicky kontaktuje Zákazníka s oznámením, že objednaný Sortiment alebo akákoľvek jeho jednotlivá položka v čase vypravenia Objednávky nie sú dostupné.

Zrušenie Objednávky je možné prostredníctvom Portálu Pepinky najneskôr do 13:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu doručenia Objednávky. V deň doručenia môže Zákazník zmeniť len s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Bezlepík iba adresu doručenia. Od okamihu, kedy je Sortiment dopravený Zákazníkovi, nie je možné vykonať zrušenie Objednávky ani zmeniť adresu alebo čas doručenia. Touto dohodou nie je dotknuté právo Zákazníka od Zmluvy odstúpiť.

Márnym doručením nie je dotknuté právo spoločnosti Bezlepík požadovať a vymáhať Zmluvnú pokutu za náklady na prípravu a expedíciu objednávky vo výške 20 EUR. V prípade požiadavky zákazníka na opätovné doručenie zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Bezlepík je mu oprávnená účtovať Zmluvný poplatok za poskytnutie služby vo výške 6 EUR. Poplatok za poskytnutie služby a náklady na prípravu a expedíciu objednávky bude zákazníkovi pri novom doručení nákupe doúčtovaný k pôvodnej objednávke, pri zrušení nákupu zaplatíte pri nákupe budúcom. V prípade neuhradenia poplatku za službu si spoločnosť Bezlepík vyhradzuje právo blokácie účtu zákazníka, prípadne trvalo odstúpiť od zmluvy.

Zákazník je pri zmene či zrušení Objednávky povinný uviesť číslo Objednávky, dátum Objednávky a číslo bankového účtu pre vrátenie ceny Sortimentu.

V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho odseku VOP bude už zaplatená kaucia Sortimentu poukázaná na bankový účet Zákazníka uvedený Zákazníkom v rámci zrušenia Objednávky (ak nebude zrušenie objednávky taký údaj obsahovať, potom na bankový účet, z ktorého bola vykonaná platba za Sortiment).

IV. Odstúpenie od zmluvy a práva z chybného plnenia (reklamácie Sortimentu)

Bezlepík prehlasuje a Zákazník berie na vedomie, že tieto VOP sú určené pre nákup Sortimentu kupujúcim - spotrebiteľom na účel priamej spotreby, tj. sú určené výhradne pre tzv. Spotrebiteľské zmluvy podľa ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, (ďalej len "Občiansky zákonník").

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia Sortimentu a to aj od jednotlivé položky Sortimentu.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazník môže odovzdať Sortiment ihneď osobe, ktorá mu ho za spoločnosť Bezlepík odovzdala a ak to nie je možné, je povinný oznámiť odstúpenie od Zmluvy telefonicky spoločnosti Bezlepík alebo prostredníctvom Portálu Pepinky a zaslať Sortiment na svoje náklady na adresu U Bezlepíka, 5. mája 719/9, 741 01 Nový Jičín. Pri odstúpení od zmluvy môže Zákazník tiež využiť vzorový formulár, ktorého aktuálne znenie, je k dispozícii tu.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Bezlepík v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka prehlasuje, že nemožno odstúpiť od Zmluvy týkajúce sa Sortimentu podliehajúce skaze (napr. čerstvé pečivo, zákusky, lahôdky, chladené jedlá, ovocie, zelenina alebo potraviny živočíšneho pôvodu) alebo u Sortimentu, ktorý bol zákazníkom po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Sortimentom. Zákazník ďalej nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa to týka Sortimentu, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, ktoré zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Zákazník vracia Sortiment úplný a v nepoškodenom stave. Pri odstúpení od Zmluvy a následnom vrátenie Sortimentu Zákazník zodpovedá spoločnosti Bezlepík iba za zníženie hodnoty Sortimentu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Sortimentom inak, než ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade platného odstúpenia od Zmluvy bude cena Sortimentu alebo jej pomerná časť vrátená do 14 dní od vrátenia Sortimentu (alebo od doloženie, že Sortiment bol odoslaný v lehote na to určenej podľa čl. IV. Týchto VOP) na bankový účet Zákazníka, prípadne na bankový účet, z ktorého Zákazník cenu uhradil a to vrátane nákladov na dodanie alebo ich pomernej časti.

Reklamácia Sortimentu

Zákazníkovi sa odporúča odovzdaný Sortiment z Objednávky okamžite po jeho prevzatí skontrolovať, presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve a zistené nedostatky vytknúť spoločnosti Bezlepík, a to napr. Vyznačením na daňovom doklade k Sortimentu alebo iným vhodným spôsobom. Ak Sortiment pri odovzdaní Zákazníkovi bude vykazovať vady (napr. prepadla expiračná doba alebo je u Sortimentu iná zjavná nespôsobilosť na určený účel použitia), reklamuje Zákazník Sortiment v záručnej dobe u spoločnosti Bezlepík. Práva z chybného plnenia môže Zákazník uplatniť na adrese každej organizačnej spoločnosti Bezlepík alebo v sídle podnikania spoločnosti Bezlepík alebo prostredníctvom Portálu Pepinky a kontaktných údajov na ňom uvedených. Spoločnosť Bezlepík týmto informuje Zákazníka, že s ohľadom na povahu Sortimentu, nemusí byť zo strany spoločnosti Bezlepík jeho reklamáciu vždy vyhovené, a to najmä v prípade, že nevytkol zjavné vady Sortimentu pri jeho odovzdaní (napr. pri poškodení ochranného obalu) a / alebo ak sa nepodarí preukázať, že Sortiment mal vytýkané vady už pri jeho odovzdaní. Spoločnosť Bezlepík ďalej informuje Zákazníka, že u čerstvého sortimentu určeného na spotrebu do 24 hodín je potrebné reklamáciu urobiť do 24 hodín od ich prevzatia. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Bezlepíka za vady môže upraviť reklamačný poriadok Bezlepík.

V prípade reklamácie časti alebo celej objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, podľa zákonu č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, § 73. Dátum potvrdenia opravného daňového dokladu je dátum, kedy bol opravný daňový doklad poskytnutý klientovi v jeho osobnom účte na portáloch Pepinky.

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými právnymi predpismi najmä ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v účinnom znení.

Ak neoznámi Zákazník vadu Sortimentu včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Bezlepík je povinný dodať Sortiment v zhode so Zmluvou a bez právnych a faktických vád. Plnenie musí byť poskytnuté v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní Sortiment v akosti strednej a ak ide o Zmluvu v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo Zmluvy, inak pre účel obvyklý. Poškodenie balenie Sortimentu nie je porušením tohto článku, pričom vhodný spôsob balenia je oprávnený zvoliť výhradne Bezlepík.

Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty Sortimentu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Sortimentom iným spôsobom, než je nutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Sortiment je chybný, ak nemá vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občianskeho zákonníka. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie Sortimentu.

Právo Zákazníka z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody (tj. prevzatia Sortimentu pri doručení) na Zákazníka, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Zákazníka založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Bezlepík spôsobil porušením svoje povinnosti.

Ak sa prejaví vada od prevzatia v priebehu doby minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Zákazník nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, o ktorej musel s vynaložením obvyklej pozornosti vedieť už pri uzatvorení zmluvy, alebo ktorú sám spôsobil.

Zákazník je v súlade s ustanovením § 2165 oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Sortimentu v dobe 24 mesiacov od prevzatia (ďalej len "Záručná doba"), s výnimkou:

 • Predávaného sortimentu, u ktorého je na jeho obale, alebo návode pripojenému k nemu pripojenému alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba (tj. Minimálna trvanlivosť alebo doba spotreby), počas ktorej možno vec použiť,
 • Sortimentu chybného z dôvodu váhy nezodpovedajúci váhe Sortimentu objednaného Zákazníkom v Objednávke, ak neprekročí hmotnostný odchýlka 10% celkovej váhe tohto objednaného Sortimentu;
 • Opotrebovaného Sortimentu spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • Sortimentu predávaného za nižšiu cenu pre chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá;
 • Ak vyplýva to z povahy Sortimentu.

Záručná doba beží od dodania Sortimentu spoločností Bezlepík. Ak bol Sortimentu v prípade kúpnej zmluvy podľa zmluvy odoslaný, beží záručná doba od dôjdenia veci do miesta určenia. Zákazník nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na Sortimentu vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu Bezlepík.

Ako náhle Zákazník zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu spoločnosti Bezlepík a chybný Sortimentu spoločnosti Bezlepík odovzdá, alebo ho podľa jeho pokynov uschová alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby chyba mohla byť preskúmaná.

Bezlepík je povinný vydať Zákazníkovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje. Bezlepík zároveň informuje Zákazníka o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomne zdôvodňujú zamietnutie reklamácie. Bezlepík alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu sortimentu či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Ak je vada odstrániteľná, môže sa Zákazník domáhať buď opravy, alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu predmet plnenia riadne užívať, môže Zákazník buď odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k danému reklamovanému Sortimentu, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

Ak nemá podľa Zmluvy Sortiment náležitej vlastnosti, môže Zákazník požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti Sortimentu, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového Sortimentu, alebo výmenu súčasti má Zákazník aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže Sortiment riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Zákazník aj právo od zmluvy vo vzťahu k danému reklamovanému Sortimentu odstúpiť. Ak neodstúpi Zákazník od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Sortimentu bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu spoločnosť Bezlepík nemôže dodať nový Sortiment bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Sortimentu opraviť, ako aj v prípade, že zákazník nezaistí nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Zákazníkovi spôsobilo značné ťažkosti.

V. Cena Sortimentu a platobné podmienky

Kupujúci berie na vedomie, že konečná cena objednávky je uvádzaná po zaokrúhlení v eurách po zaokrúhlení na dve desatinné miesta alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vr. halierov, je vždy uvedený na dodacom liste a na daňovom doklade.

Cenu Sortimentu a prípadné ďalšie náklady podľa Zmluvy hradí Zákazník jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej internetovej platobnej brány ČSOB (tzn. Kaucia)
 • bezhotovostne pred doručením objednávky prevodom na účet dodávateľa Bezlepík,
 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu kuriérovi pri priamom prevzatí Sortimentu / Objednávky,
 • v hotovosti kuriérovi pri priamom prevzatí Sortimentu / Objednávky,
 • iným spôsobom podľa aktuálnej ponuky Portálu Pepinky

Ceny Sortimentu uvedené na portály Pepinky sú uvedené vrátane DPH.

Pre vylúčenie pochybnosti Bezlepík prehlasuje, a Zákazník berie na vedomie, že vlastnícke právo k Sortimentu prechádza na Zákazníka až v okamihu uhradenia celkovej ceny Sortimentu.

Platba bezhotovostne platobnou kartou

Ak zvolil Zákazník ako spôsob platenia platbu bezhotovostné platobnou kartou, postupuje počas platenia podľa krokov oznámených mu kuriérom pri úhrade cez mobilný platobný terminál a / alebo v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Bezlepík nie je povinný Sortiment z objednanie Zákazníkovi odoslať či odovzdať pred tým, než bude Kaucia na cenu za Sortimentu Zákazníkom uhradená.

Na zaplatenie ceny Sortimentu sa použije Kaucia a prípadný preplatok sa Zákazníkovi vráti na bankový účet, z ktorého Kauciu zaplatil. Nedoplatok súvisiaci s prípadnou odchýlkou váhy Sortimentu u Sortimentu objednávaného na váhu Zákazník nedopláca. Cena Sortimentu sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet podľa Zmluvy alebo podľa týchto VOP.

Ak má Zákazník k úhrade ceny Sortimentu v úmysle využiť platobný systém ČSOB (internetovú platobnú bránu) prevádzkovaný spoločnosťou Československá obchodná banka, a. s., je pred jeho použitím povinný zoznámiť sa s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho užívanie. Platobný systém ČSOB je prevádzkovaný výhradne spoločnosti Československá obchodná banka a.s., Spoločnosť Bezlepík preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Zákazníkovi na základe použitia tohto platobného systému.

Platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí

Ak zvolil Zákazník ako spôsob platenia platbu v hotovosti kuriérovi pri prevzatí Sortimentu, je cena splatná pri odovzdaní Sortimentu z Objednávky. Cena Sortimentu sa považuje za zaplatenú v okamihu odovzdania príslušnej čiastky kuriérovi pri prevzatí dodaného Sortimentu.

Platba bezhotovostne platobnou kartou na mieste kuriérovi pri prevzatí

Ak zvolil Zákazník ako spôsob platenia platbu platobnou kartou kuriérovi pri prevzatí Sortimentu, je cena splatná pri odovzdaní Sortimentu z Objednávky. Cena Sortimentu sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet podľa Zmluvy alebo podľa týchto VOP.

Ako náhle Užívateľ uhradí Sortiment ponúkaný na portáloch Pepinky, doručí spolu s objednávkou Bezlepík Užívateľovi účtenku vystavenú v súlade so Zákonom o evidencii tržieb, ktorá bude dostupná u príslušnej objednávky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Bezlepík vydá Zákazníkovi bez zbytočného odkladu potom, čo bola cena Sortimentu uhradená jedným z vyššie popísaných spôsobov a Sortiment bol odovzdaný, daňový doklad, a to na e-mailovú adresu Zákazníka alebo bude k stiahnutiu na jeho profile na portáloch Pepinky.

Pri Objednávke Sortimentu na váhu si Bezlepík vyhradzuje právo dodať Sortiment s váhovú odchýlkou, avšak vyvinie maximálne úsilie, aby odchýlka bola čo najnižšia v pomere k požadovanej váhe Zákazníkom v Objednávke. Prípadný preplatok z dôvodu nižšej váhy sa Zákazníkovi vracia späť na bankový účet, z ktorého platil cenu Sortimentu z Objednávky. V prípade vyššej váhy Zákazník dopláca takto vzniknutý nedoplatok.

V prípade, že Zákazník objedná určitý počet kusov Sortimentu, u ktorého je cena na portáli Pepinky inak určená podľa jeho hmotnosti, dodá Bezlepík požadovaný počet kusov Sortimentu. Cena Sortimentu bude potom bez ohľadu na jeho množstvo určená podľa jeho váhy a prípadný preplatok sa Zákazníkovi vráti na bankový účet, z ktorého bola cena zaplatená; v prípade nedoplatku Zákazník chýbajúcu sumu doplatí.

VI. Zodpovednosť a záruky

Bezlepík nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo akékoľvek iné následky vzniknuté Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti s konaním jednotlivých Zákazníkov, spôsobu, ktorým Portál Pepinky využívajú, alebo iných okolností vzniknutých na strane Zákazníka.

Bezlepík nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou, ani za výpadky Portálu Pepinky spôsobené prerušením prívodu el. energie.

Bezlepík nenesie zodpovednosť za plynulý neprerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Pepinky. Bezlepík nenesie zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Portálu Pepinky ani zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Portálu Pepinky alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

Bezlepík nezodpovedá za služby poskytované subjektmi odlišnými od spoločnosti Bezlepík, a to najmä prevádzkovateľov platobných systému uvedených v čl. V týchto VOP.

Dostupnosť Sortimentu je viazaná na vlastné výrobné kapacity, kapacitu dodávateľov, skladové zásoby a Bezlepík dostupnosť Sortimentu negarantuje. V prípade, že nebude možné Objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane spoločnosti Bezlepík vybaviť, bude o tom Zákazník informovaný telefonicky na telefónnom čísle resp. emailom na emailovej adrese, pričom tieto Zákazník uvedie v Objednávke ako kontaktná.

Bezlepík tiež nezodpovedá za porušenie VOP, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcim jej zodpovednosť, a to predovšetkým ust. § 2924.

VII. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

Zákazník berie na vedomie, že obsah tvoriaci Portál Pepinky (vrátane fotografií propagovaného Sortimentu) je chránený autorským právom, a to najmä zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v účinnom znení. Zákazník sa zaväzuje používať Portál Pepinky výhradne pre svoju potrebu, a že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) obsah Portálu Pepinky.

Prístup a použitia Portálu Pepinky zo strany Zákazníka v súlade s VOP je bezplatný.

Zákazník nie je oprávnený používať Portál Pepinky spôsobom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu Pepinky. Portál Pepinky je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právami ostatných Zákazníkov spoločnosti Bezlepík, a výhradne v súlade s účelovým určením Portálu Pepinky.

Zákazník užíva Portál Pepinky na vlastné riziko a súhlasí s tým, že fotografie Sortimentu na Portáli Pepinky sú iba ilustratívne.

Bezlepík nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na Portáli Pepinky, tj. za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, alebo stratu dát Zákazníka alebo inej tretej osoby užívajúce Portál Pepinky ani za ďalšie hmotné a nehmotné straty.

Bezlepík si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka alebo inej 3. osoby k Portálu Pepinky.

Bezlepík nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka.

IX. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenie a reklama

Osobné údaje Zákazníka spracováva spoločnosť Bezlepík, ktorá zabezpečuje ochranu týchto údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v účinnom znení. Tým nie je dotknutá povinnosť spoločnosti Bezlepík, ako správca, poskytnúť informácie o Zákazníkovi tretím osobám alebo orgánu verejnej moci v prípadoch upravených právnymi predpismi.

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje Zákazník priamo spoločnosti Bezlepík.

Bezlepík spracováva osobné údaje Zákazníkov, ktorí vyplnia registračný formulár, či sa prihlási prostredníctvom siete Facebook, prípadne neregistrovaných Zákazníkov, ktorí uzatvoria zmluvu. Zákazník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, emailová a fyzická adresa doručenia Sortimentu, telefónne číslo, dátum narodenia, základné údaje poskytnuté sieťou Facebook, zoznam priateľov na sieti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na sieti Facebook a záujmy Zákazníka na sieti Facebook (ďalej všetko spoločne len ako "Osobné údaje" ).

Zákazník súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosťou Bezlepík, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Bezlepík o zmene vo svojich Osobných údajoch.

Spracovaním Osobných údajov môže Bezlepík, ako správca, poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Aktuálny zoznam spracovateľov Osobných údajov bude vždy zverejnený na portáloch Pepinky. Osobné údaje budú spracovávané prostredníctvom zabezpečeného počítačového programu po dobu platnej registrácie, a ak nie je Zákazník registrovaný po dobu, než Zákazník odvolá súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený podľa časti X. týchto VOP.

Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k spoločnosti Bezlepík odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Bezlepíka. Ak zistí Zákazník alebo sa domnieva, že Správca vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je Zákazník oprávnený:

 • požiadať Správcu o vysvetlenie; a
 • požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav (najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov). Ak bude žiadosť Zákazníka uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Ak Správca žiadosti nevyhovie, môže sa Zákazník obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov; právo Zákazníka obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo tým nie je dotknuté.

Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu spoločnosť Bezlepík povinná túto informáciu odovzdať. Bezlepík má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Bezlepíka osôb prezentujúcich na Portáli Pepinky svoj Sortiment a / alebo služby na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Bezlepík na túto adresu. Súhlas Zákazníka so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Zákazník je oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Bezlepíka. V prípade realizácie akýchkoľvek platieb Zákazníkom súhlasí s jednorazovým poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov za účelom administrácie platby tiež poskytovateľom platobných systémov alebo metód a ďalších súvisiacich služieb, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu. Odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na komunikáciu, ktorá nemá marketingový charakter (transakčné e-maily, hodnotenie nákupu pod.).

X. Doručovanie korešpondencie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Zákazníkovi je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenej v Objednávke.

Správa je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú okamihom prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odmietnutím prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú tiež uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

XI. Záverečné ustanovenia

Ak vzťah súvisiaci s použitím Portálu Pepinky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Riešenie prípadných sporov je plne v jurisdikcii súdu Českej republiky miestne príslušného podľa sídla spoločnosti Bezlepík.

Zákazníci sa môžu obrátiť so sťažnosťou na Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), orgán štátneho dozoru pre oblasť ochrany spotrebiteľa.

Bezlepík je oprávnený k tejto činnosti na základe živnostenského oprávnenia a činnosť nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti živnostenský úrad.

Bezlepík je oprávnený predaj Sortiment alebo služieb na Portáli Pepinky kedykoľvek ukončiť.

Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Kontaktné údaje zákazníckej podpory Bezlepík sú uvedené v záhlaví VOP. Adresa pre doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je: pepinky@bezlepik.cz, telefónne číslo: +420 727 812 563. Akékoľvek otázky, podnety, pripomienky či sťažnosti možno riešiť na: info@bezlepik.cz.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz alebo je možné spor riešiť on -line prostredníctvom na to určenej platformy dostupné na adrese:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2019.


Nejprodávanější